สมาชิก สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

เครือข่ายของสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • หน่วยงานราชการ
  • ผู้ให้บริการเดินรถ
  • หน่วยงานเอกชน
  • หน่วยงานการศึกษา
  • หน่วยงานวิจัย

จากเครือข่ายของผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)


สิทธิสำหรับสมาชิกสมาคม วศรท

  • ประดับเครื่องหมายของ วศรท
  • ใช้สถานที่ของ วศรท ตามระเบียบ วศรท
  • ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ วศรท ตามประกาศของ วศรท
  • เสนอข้อคิดเห็น หรือเรียกร้องต่อคณะกรรมการ วศรท เกี่ยวกับความเสียหายอันพึงมี
  • มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบที่ วศรท จะกาหนดขึ้น

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญคือผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
โดยมีค่าสมัครสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 300 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ 1,000 บาท

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญคือผู้ที่ไม่ได้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) โดยมี 2 ประเภท คือ
สมาชิกวิสามัญบุคคล มีค่าสมัครสมาชิกเท่ากับสมาชิกสามัญ
และสมาชิกวิสามัญนิติบุคคล
มีค่าสมัครสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 5,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิก 5 ปี 20,000 บาท


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการสมัครสมาชิก
1. เมื่อได้ทำการกรอกใบสมัครสมาชิกแล้วเสร็จให้นำส่งที่ วศรท ที่ E-mail : treainfo@trea.or.th หรือ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เลขบัญชี 406 361783 2 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์" เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาหรือหลักฐานในการโอนเงินให้กับ วศรท ที่ E-mail : treainfo@trea.or.th หรือ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3. เมื่อส่งใบสมัครกับทาง วศรท แล้ว ทางสมาคมฯจะนำรายชื่อติดประกาศ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีสมาชิกทำการคัดค้านการสมัครสมาชิก จึงจะนำเข้าที่ประชุมกรรมการเพื่อรับรอง