พัฒนา ครูอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง


พัฒนาครูอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา ด้านระบบขนส่งทางราง" โดยสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูอาชีวะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งทางราง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเหล่านักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา