ประกาศ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศผู้สมัครสมาชิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย ผู้ผ่านหลักสูตร วศร.7 จำนวน 1 ท่าน
1.นายเลิศชาย พรสวรรค์วัฒนา

Read more

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศผู้สมัครสมาชิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย ผู้ผ่านหลักสูตร วศร.8 จำนวน 32 ท่าน

Read more

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้สมัครสมาชิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย สมาชิกวิสามัญประเภทนิติบุคคล
1. บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด
2. บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล ประเทศไทย จำกัด
3. บริษัท เมนซี่ เอเชีย จำกัด

Read more

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศผู้สมัครสมาชิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ประจำเดือน มกราคม 2561 ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ
1. นายอลงกรณ์ วิจิตรธนสาร ผู้ผ่านหลักสูตร วศร.7
2. ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล ผู้ผ่านหลักสูตร วศร.7

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Read more