เกี่ยวกับ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รุ่นที่ 1-3 เพื่อเป็นศูนย์กลางของบุคลากรและความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ สร้างเครือข่าย ประสานงาน เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในงานด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • ส่งเสริมงานด้านวิศวกรรมในการประกอบกิจการหรือธุรกิจประเภทขนส่งทางรางหรือทางเฉพาะ
  • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกพร้อมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในงานด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง
  • สร้างเครือข่าย ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง
  • สนับสนุนและประสานงานเพื่อขอความร่วมมือทางสถิติหรือเอกสาร หรือข้อมูลใดจากหน่วยงานราชการหรือสมาชิกเกี่ยวกับการระบบขนส่งทางราง ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิกเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย
  • เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

คณะกรรมการ

นายดิสพล ผดุงกุล​

นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายอภิเชฏฐ์ วังยายฉิม

อุปนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายบารมินทร์ เจริญพานิช

อุปนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย