Events

ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน“ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย รองรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี”

Events

งานแถลงข่าว RISE & RAIL ASIA 2018

นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย แถลงข่าว RISE & RAIL ASIA 2018 ( The 4th Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE) and RAIL Asia Expo 2018) ณ ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

Events

RISE & RAIL ASIA 2018

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมออกบูทงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ RAIL Asia Expo 2018 ณ ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ