News

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 34.5 กิโลเมตร รวม 30 สถานี

News

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 19 กิโลเมตร รวม 16 สถานี

News

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทางมีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร รวม 23 สถานี