คณะกรรมการ

นายดิสพล ผดุงกุล​

นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายอภิเชฏฐ์ วังยายฉิม


อุปนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นางเกษราภรณ์ กังสมุทร

อุปนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายบารมินทร์ เจริญพานิช

อุปนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายภูมินท์ กิระวานิช

เลขานุการสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายกานต์ ตั้งเสวีพันธ์

เหรัญญิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นางรัชนี สุโภภาค​

นายทะเบียนสมาคมวิศวกรรม
ระบบขนส่งทางรางไทย

ร้อยเอกต้องการ แก้วเฉลิมทอง

ประชาสัมพันธ์สมาคมวิศวกรรม ระบบขนส่งทางรางไทย

นายวัฒนา สมานจิตร​

กรรมการสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายอนุพล สอนเผือก

กรรมการสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

นายดรณ์ อึ้งสุกิจ

กรรมการสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย