พัฒนาครูอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

พัฒนาครูอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา ด้านระบบขนส่งทางราง” โดยสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูอาชีวะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งทางราง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเหล่านักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

About Me

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Recent Posts

Follow Us

Video