ประกาศสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง ประชุมสามัญสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

About Me

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Recent Posts

Follow Us

Video