รายชื่อผู้สมัครสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประกาศผู้สมัครสมาชิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ประจำเดือน มกราคม 2561 ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ

1. นายอลงกรณ์ วิจิตรธนสาร ผู้ผ่านหลักสูตร วศร.7
2. ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล ผู้ผ่านหลักสูตร วศร.7

1-2561

About Me

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Recent Posts

Follow Us

Video