ข้อมูลติดต่อ

อาคารสวทช. โยธี ณ เลขที่ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

Email: treainfo@trea.or.th